• Επιχειρώντας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου λειτουργεί από το 1985. Τομείς δραστηριότητας είναι η διοίκηση και παραγωγή τεχνικών έργων ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, η μελέτη και ο σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η τεχνική και οικονομική συμβουλευτική σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και ποιότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Πιστοποιητικό ΔΕΗ

CTA-Inspection

CTA-Gas

Φωτοβολταϊκά