13.01.15
Κλιματισμός VRV Κατοικία στην Ανάβυσσο

Κλιματισμός VRV Κατοικία στην Ανάβυσσο

Σύμφωνα με  αποφάση του ΥΠΕΚΑ, στις 7/1/2015, απεντάσσονται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» οι παρεμβάσεις σε ορισμένους δήμους που δεν παρουσίαζαν πρόοδο και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στις κατοικίες, από τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ενδεικτικά ότι «ανακαλούνται οι αποφάσεις ένταξης των ενταγµένων πράξεων του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που περιλαµβάνονται στονσυνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις. Οι αποφάσεις ένταξης ανακαλούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

Τον σχετικό πίνακα και την απόφαση μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ

Όσον αφορά την χρηματοδότηση για τις κατοικίες, η δεύτερη απόφαση του υπουργείου προβλέπει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση ταµείου για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρόγραµµα Άµεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών συνολικού ύψους τριακοσίων επτά εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων (307.200.000) ευρώ, χρηματοδοτείται από τα επί µέρους επιχειρησιακά προγράµµατα ως ακολούθως:

(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στηνΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» µε εξήντα οκτώ εκατοµµύρια (68.000.000) ευρώ

(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στηνΠεριφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» µε είκοσι τρία εκατοµµύρια (23.000.000) ευρώ

(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε δεκαοκτώ εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ

(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας στηνΠεριφέρεια Αττικής» µε τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια (34.000.000) ευρώ»

(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ

(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» µε εκατόν πενήντα πέντε εκατοµµύρια (155.000.000) ευρώ

(ζ) ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής» µε έξι εκατοµµύρια (6.000.000) ευρώ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

SOURCE:  econews.gr

EDIT: kaptech.gr