29.11.14
Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου γίνεται ακόμα πιο προσιτή στους οικιακούς καταναλωτές η δυνατότητα να συνδεθούν με το φυσικό αέριο και να απολαύσουν τα πολυάριθμα οφέλη του.
Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013.Απώτερος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η αποφόρτιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της δράσης.

three

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ποιοι καταναλωτές είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα όπου:

 • Είναι ιδιοκτήτες (δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας) σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Έχουν σε ιδιοκτησία τους, που χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως επαγγελματικός  χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.
 • Έχουν υπογράψει σύμβαση παροχής φυσικού αερίου από τις  25 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά (δηλαδή δεν έχουν στις 24/09/14 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μια κατοικία θεωρείται επιλέξιμη για τη δράση αν:

 • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία* για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα
 • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/τ.μ. , όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30/06/14.
 • Βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής, σε σημείο με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.
 • Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

  * σε μια πολυκατοικία πρέπει τουλάχιστον το 50% (αριθμητικά) των θερμαινόμενων, από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο του κτηρίου).

Ύψος επιδότησης – Ποιες δαπάνες καλύπτει

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φ.α. σε κατοικίες επιδοτείται με ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h)
– υφιστάμενου στην περίπτωση
μη αλλαγής λέβητα
– νέου στην περίπτωση αλλαγής
λέβητα
Ανώτατο Ποσό (€)
επιχορήγησης
(συμπ. ΦΠΑ)
Χωρίς αλλαγή λέβητα
Ανώτατο Ποσό (€)
επιχορήγησης
(συμπ. ΦΠΑ)
Με αλλαγή λέβητα
                0-35.000 kcal/h 1.000€ για συμβατικά συστήματα καυστήρα – λέβητα
1.150€  για συστήματα συμπύκνωσης
          35.001-120.000 kcal/h                      1.500€                2.000€
        120.001-170.000 kcal/h                      2.300€                3.000€
        170.001-200.000 kcal/h                      3.300€                4.000€
               >200.000 kcal/h                      4.700€                5.500€

Σημείωση: Σε περίπτωση ΚΘ (πολυκατοικίας) για να δοθεί το ανωτέρω ποσό επιδότησης πρέπει το σύνολο των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών (από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα) να είναι κατοικίες και να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στη δράση. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε:

 • προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα
 • προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα
 • προμήθεια και εγκατάσταση σωληνογραμμής φυσικού αερίου
 • προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής καυσαερίων
 • προμήθεια και εγκατάσταση υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης
 • σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης
 • μελέτη
 • επίβλεψη

Ενδεικτικά μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες αφορούν σε:

 • δίκτυο διανομής ζεστού νερού
 • τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ)
 • κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου / εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών

Πως δίνεται η επιδότηση

Ο ωφελούμενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταβάλλει στον ανάδοχο μόνο τη δική του συμμετοχή. Το επιδοτούμενο ποσό θα αποδοθεί στον ανάδοχο (εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής εξοπλισμού και κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης) μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τις διαδικασίες ελέγχου από την ΕΠΑ Αττικής.

Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση), με την προϋπόθεση ότι το σύνολο διαθέσιμων πόρων αυτής δεν έχει εξαντληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
five

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΒΗΜΑ 1: Υπογραφή Σύμβασης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής υπογράφει τη σύμβαση παροχής φυσικού αερίου με την ΕΠΑ Αττικής και καταβάλλει τα τέλη σύνδεσης και την εγγύηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της  εταιρείας.

Σημείωση: Η υπογραφή της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί και στη φάση του Βήματος 4.  

ΒΗΜΑ 2: Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής στη Δράση – Προσκόμιση Δικαιολογητικών*

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής απευθύνεται στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ Αττικής και καταθέτει την αίτηση συμμετοχής στη δράση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά

α) Αίτηση συμμετοχής στη δράση.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, όπου η αίτηση αφορά κεντρική θέρμανση, η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο ιδιοκτητών διαμερίσματος στην πολυκατοικία (διαχειριστής πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που συνυπογράφει την αίτηση).
β) Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων συμμετοχής 
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
δ) Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ημερομηνία έκδοσης μετά την 1/7/2014)  της κατοικίας
Σε περίπτωση πολυκατοικίας τα δικαιολογητικά (β), (γ) και (δ) απαιτούνται για όλους τους ιδιοκτήτες θερμαινόμενων κατοικιών που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και αιτούνται επιδότησης
ε)  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτ. εγκατάστασης φ.α.
στ) Πρακτικό γενικής συνέλευσης – σε περίπτωση πολυκατοικιών ή μεμονωμένων διαμερισμάτων – για τη λήψη της απόφασης εγκατάστασης συστήματος φ.α.
ζ) Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
η) Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση δικαιολογητικά

Σημείωση:
 οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά προκειμένου να επωφεληθούν του συνολικού ποσού που δύνανται να επιδοτηθούν.  Η παραλαβή των δικαιολογητικών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται έγκριση της επιδότησης.

ΒΗΜΑ 3: Έλεγχος Αίτησης Συμμετοχής

Η ΕΠΑ Αττικής ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο  αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Μετά τον έλεγχο ο αιτών ενημερώνεται γραπτώς από την ΕΠΑ Αττικής σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση έγκρισης γίνεται ταυτόχρονα και η δέσμευση του σχετικού ποσού επιχορήγησης.

four

 

ΒΗΜΑ 4: Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης*

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΠΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που η σύμβαση εκκρεμεί ο καταναλωτής οφείλει το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη σύνδεσης και εγγύηση και να ολοκληρώσει τη σύμβαση παροχής φυσικού αερίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αιτών χάνει τη σειρά προτεραιότητας που έχει διασφαλίσει.
Στη συνέχεια ο ανάδοχος της επιλογής του καταναλωτή (εργολάβος από τον οποίο έλαβε την οικονομική προσφορά για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης) προχωρά στην κατάθεση της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΠΑ Αττικής, καθώς και του σχετικού προσαρτήματος «τεχνικής περιγραφής μελέτης».

Μετά την έγκριση της μελέτης ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. Σε περίπτωση που από την μελέτη ή την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης προκύπτει ότι υπάρχει διαφοροποίηση στο κόστος κατασκευής σε σχέση με αυτά που υποβλήθηκαν αρχικά με την οικονομική προσφορά o αιτών πρέπει να υποβάλλει το «Έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς»

ΒΗΜΑ 5: Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης και Έκδοση Άδειας Χρήσης*
Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής, ο/οι ανάδοχος/οι υποβάλλει στην ΕΠΑ Αττικής τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (ΦΕΚ Β 976/28.3.2012) καθώς και για τον έλεγχο φυσικού αντικειμένου.

Η ΕΠΑ Αττικής πραγματοποιεί τους ανωτέρω ελέγχους και προχωρά στην ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φ.α. και στην έκδοση της Άδεια Χρήσης, βάσει των διαδικασιών της.Στην περίπτωση όπου ο αιτών έχει προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης πριν την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στη δράση, τότε αντί του εντύπου οικονομικής προσφοράς πρέπει να υποβάλει το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά των βημάτων 2, 4 και 5 δύνανται να υποβληθούν ταυτόχρονα εφόσον ο αιτών έχει ήδη προχωρήσει στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.

ΒΗΜΑ 6: Έκδοση Παραστατικών από Ανάδοχο, Επιβεβαίωση Ύψους Επιχορήγησης και Πληρωμή Αναδόχων

Ο αιτών προσκομίζει στην ΕΠΑ Αττικής τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών (απόδειξη λιανικής πώλησης προμήθειας εξοπλισμού/υλικών, απόδειξη παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης εξοπλισμού) από τον/ους αναδόχους, καθώς και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης επιχορήγησης προς αυτόν/ους (η Υ/Δ πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του ιδιοκτήτη/αιτούντα).  

Σε περίπτωση πολυκατοικίας τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου των δικαιούχων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση.

Η ΕΠΑ Αττικής επιβεβαιώνει το ύψος επιχορήγησης εκδίδοντας το «Έντυπο Καταβολής Χρηματοδότησης», όπου υποδεικνύει στον αιτούντα τον αναλογικό τρόπο για την καταβολή της συμμετοχής του προς τους Αναδόχους. Ο αιτών πληρώνει μέσω τραπέζης τους Αναδόχους και υποβάλλει τα αντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (καταθετήρια) στην ΕΠΑ Αττικής. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του επιχορηγούμενου ποσού στους Αναδόχους από την ΕΠΑ Αττικής.

Δείτε τον πλήρη «ΟΔΗΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ» στον οποίο περιλαμβάνονται και συμπληρωμένα παραδείγματα δικαιολογητικών.

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά
Μονο-
κατοικία
Διαμέ-
ρισμα
Πολυ-
κατοικία
Αίτηση συμμετοχής στη δράση       √     √      √
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων συμμετοχής       √     √      √
Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή διαβατηρίου       √     √      √
Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος
(με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.7.2014)
      √     √      √
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος της
εσωτερικής εγκατάστασης φ.α.
      √     √      √
Πρακτικό γενικής συνέλευσης
(για τη λήψη της απόφασης εγκατάστασης συστήματος φ.α.)
ή καταστατικό
(σε περίπτωση ατομικού συστήματος θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης)
Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο        √     √     √
Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση δικαιολογητικά       √     √      √
Προσάρτημα τεχνικής περιγραφής μελέτης       √     √      √
Έντυπο Τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς(εφόσον υπάρχει διαφοροποίηση από αρχική προσφορά)       √     √      √
Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής       √     √      √
Υπεύθυνη δήλωση εκχώρησης επιχορήγησης       √     √      √
Παραστατικά λιανικών συναλλαγών και αντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής

ΠΗΓΗ: Ε.Π.Α

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: kaptech.gr