15.05.13

Το “χαράτσι” του 2013, που μετονομάζεται πλέον από “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) σε “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων” (ΕΕΤΑ), θα εξακολουθεί μεν να επιβάλλεται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ρεύματος και να υπολογίζεται με τους ίδιους ακριβώς συντελεστές που ίσχυσαν το 2011 και το 2012, αλλά θα μειώνεται εκ των υστέρων κατά 15%.

Ωστόσο για όσους είναι στο όριο της φτώχειας προβλέπονται περισσότερες δόσεις, μείωση οφειλής ή και εξαίρεση. Πιο αναλυτικά, από το ΕΕΤΑ θα μπορούν να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς όσα νοικοκυριά διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που κατέχουν και χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.

Τα κριτήρια θα καθοριστούν με εγκύκλιο τις επόμενες ημέρες και θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ευκολίες πληρωμής

Για πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κατέχουν ακίνητα τα οποία αποτελούν τις κύριες κατοικίες τους προβλέπεται εναλλακτικά:

•η δυνατότητα αποπληρωμής του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις

•η μείωση του ΕΕΤΑ στο μέτρο που είναι αναγκαίο

•η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΑ.

Στόχος είναι τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Ποιοι εξαιρούνται από το τέλος ακινήτων

Δεν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:

1.σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και

2.σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α

Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1.ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,

2.η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

3.το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ,

4.το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή

5.η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Ποιοι πληρώνουν μειωμένο τέλος

Μειωμένος συντελεστής Ε.Ε.Τ.Α. 0,5 ευρώ ανά τ.μ. εφαρμόζεται για ένα μόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε:

•πολύτεκνο

•σε πρόσωπο, που είτε το ίδιο είτε άλλο πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά παρουσιάζει αναπηρία 80% και άνω.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι το ακίνητο να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται και οι εξής προϋποθέσεις:

•η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ το τ.μ.,

•το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου κατά το οικονομικό έτος 2012, να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ,

•το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή.

•η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Πότε πρέπει να κόψετε το ρεύμα για να γλιτώσετε το “χαράτσι”

Όσοι έχουν ακίνητο ηλεκτροδοτούμενο οποτεδήποτε εντός της χρονικής περιόδου από την 1η-5-2013 μέχρι την 31η-12-2013 θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν το “χαράτσι” του έτους 2013 μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ακόμη δηλαδή και τα ακίνητα που είναι αυτή τη στιγμή “κενά” και δεν ηλεκτροδοτούνται, εφόσον κάποια στιγμή της περιόδου από την 1η-5-2013 έως την 31η-12-2013 συνδεθούν με ηλεκτρικό ρεύμα, θα επιβαρυνθούν με ολόκληρο το “χαράτσι” του 2013.

Συνεπώς, για να γλιτώσει κάποιος ιδιοκτήτης από το “χαράτσι” του 2013 για κάποιο ακίνητο θα πρέπει το ακίνητο αυτό να μην ρευματοδοτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η-5-2013 έως την 31η-12-2013! Στην αρχική τους διατύπωση οι διατάξεις προέβλεπαν ότι υπόχρεοι καταβολής του ΕΕΤΑ όσοι έχουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα την 1η-5-2013, οπότε όσοι εκείνη την ημερομηνία δεν είχαν συνδέσει ακίνητά τους με ρεύμα θα απαλλάσσονταν από το ΕΕΤΑ για όλο το 2013.

Ποιοι πληρώνουν

Το Ε.Ε.Τ.Α. θα επιβαρύνει τον κύριο ή επικαρπωτή του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο με προσωρινό παραχωρητήριο. Επιπλέον θα επιβαρύνει και το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού. Υπόχρεος για την κατα­βολή του Ε.Ε.Τ.Α. θα είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά την ημερομηνία έκδοσης κάθε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύ­ματος, ο οποίος περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α. Ο χρήστης του ακινήτου πρέπει να καταβάλλει το Ε.Ε.Τ.Α μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, τότε, εφόσον αποδεικνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., θα επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός του ποσού Ε.Ε.Τ.Α. που κατέβαλε, με ενοίκια που οφείλει ή έχει υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικά στον ιδιοκτήτη.

Τρόπος υπολογισμού

Ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Α. θα γίνεται με πολλαπλασιασμό των εξής τριών παραγόντων:

1.ενός συντελεστή Ειδικού Τέλους ανά τ.μ., ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου,

2.ενός άλλου συντελεστή, ο οποίος κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα των ετών παλαιότητας του ακινήτου,

3.του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του ακινήτου.

Το γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τριών παραπάνω παραγόντων θα μειώνεται στην συνέχεια κατά 15%.

Οι υπολογισμοί αυτοί θα γίνονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους ρεύματος κατά έκδοση των λογαριασμών.

Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος αριθμός τετραγωνικών μέτρων για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., το Ε.Ε.Τ.Α. θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δημοτικά τέλη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του δημοτικού φόρου. Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιμή ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως τιμή ζώνης θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών της δημοτικής ενότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στη δημοτική ενότητα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών του Δήμου.

Σε πέντε δόσεις

Το Ε.Ε.Τ.Α θα εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε 5 ισόποσες δόσεις με τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014.

Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Α. από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις και, σε περίπτωση επίκλησης αδυναμίας καταβολής αυτών, το ποσό των 50 ευρώ.