Πολιτική Ποιότητας

Η ποιότητα για το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες, ορίζεται ως:

Η διαχρονική ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη, εκ του αποτελέσματος της εργασίας (προϊόν ή υπηρεσία) που παραδίδουμε, τηρουμένων των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες δεσμεύεται στην παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που:

  • είναι σύμφωνα/ες προς τις απαιτήσεις που θέτει ο πελάτης και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και έχουν ως καθοριστικές παραμέτρους:
    • τον χρόνο ολοκλήρωσης
    • τον προϋπολογισμό
    • τις προδιαγραφές κατασκευής/ εργασίας
  • οργανώνονται / εκτελούνται και παραδίδονται με τρόπο που να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή φήμη της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

1. Συνέπεια στην υλοποίηση της σύμβασης και στις συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται.

2. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης των έργων (όταν αυτός εξαρτάται από την επιχείρηση)

3. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων υλοποίησης των έργων (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, κεφάλαια)

4. Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων

5. Συνεχή εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας της επιχείρησης

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες έχει καθορίσει τις απαραίτητες διεργασίες για την διαχείριση της συμμόρφωσης των κατασκευλων της με τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας. Ως μέσο εφαρμογής και απόδειξης των καθορισμένων διαδικασιών έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει τμηματικά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000, για τα αντίστοιχα τμήματα.