Επιχειρώντας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Business for Environment & Culture (B4E&C)

Πιστεύουμε ότι, ο άνθρωπος διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο ζεί και αυτό διαμορφώνει τον ίδιο και τους συνανθρώπους του, στο παρόν και στο μέλλον.

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις και η πρακτική εφαρμογή τους, παρεμβαίνουν στην ισορροπία του κοινωνικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος (πολιτισμός) καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιλαμβανόμαστε τις δραστηριότητες μας ως φορείς πολιτισμού. Επιχειρούμε διατηρώντας ως άξονα δράσης την βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζεί και εργάζεται ο καθένας μας.

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου & Συνεργάτες, φροντίζει να ενημερώνεται για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και τα μέσα που παρέχονται για την άρση ή την επίλυσή τους, με σκοπό να βελτιώνει τις επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζει στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούμε ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους, που διέπονται από διάθεση για συνεργασία και από συνέπεια στην ποιότητα, στους χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς, επιδιώκοντας την συνολική βελτίωση εκ του παραγόμενου αποτελέσματος.