30.06.16

Άρθρο του κ. Μιχάλη Χριστοδουλίδη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Με αριθμό 523 και ειδ. 45 /28-6-2016, το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε τροπολογία όπου ζητείται η παράταση ισχύς των αδειών των ενεργειακών επιθεωρητών που λήγει αύριο, στις30/6/2016, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4342/15 κατά έναν μήνα, δηλαδή μέχρι τις31/7/2017. Για τέταρτη συνεχόμενη φορά από το 2014 μέχρι σήμερα δίνεται παράταση στις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών με τροπολογίες της στιγμής, λίγο πριν την εκπνοή των προθεσμιών.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010, η άδεια των ενεργειακών επιθεωρητών δίδεται κατόπιν ειδικών εξετάσεων, ωστόσο με σχετικές τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 4178/13 και Ν. 4315/2014 και σχετικών τροπολογιών ακυρώνουν τον εν ισχύ νόμο, καταστρατηγώντας και παραβιάζοντας στην πράξη και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες που υποτίθεται έχουν εναρμονισθεί στην εθνική νομοθεσία.

Σήμερα το ΥΠΕΚΑ με τις συνεχιζόμενες παρατάσεις έχει δημιουργήσει δύο κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών, αυτών που έχουν πιστοποιηθεί μέσω των διαδικασιών επιτυχούς εξετάσεων και έχουν εφαρμόσει κατά γράμμα τον ισχύοντα νόμο και αυτών που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις και κατ ουσίαν με τροπολογίες παρατείνουν καταχρηστικά το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, δημιουργώντας και εντείνοντας το αίσθημα της αδικίας.

Ποια είναι τα υποτιθέμενα προσχήματα που επικαλούνται κάθε φορά κύκλοι του ΥΠΕΚΑ για τις διαρκείς παρατάσεις και αγνοούν τα παρακάτω:

Ο αριθμός των πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών είναι μικρός σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς. Φυσικά θα παραμένει σχετικά μικρός, όταν η πάγια πολιτική του ΥΠΕΚΑ εδώ και δύο χρόνια ,είναι να δίνει διαρκώς παρατάσεις, οπότε αποτρέπει τους μηχανικούς να υποστούν τις διαδικασίες των εξετάσεων, σκεπτόμενοι ότι θα τους δοθεί μία νέα παράταση. Επί πλέον με τη διαρροή στον τύπο της πρόθεσης κατάργησης, η προσέλευση προς εξέταση φυσικά παραμένει μειωμένη.
Ο Μηχανικός δεν χρειάζεται να ξαναδώσει εξετάσεις για να αποκτήσει μια νέα άδεια σαν αυτή του ενεργειακού επιθεωρητή, αγνοώντας ότι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης δεν αποτελεί αντικείμενο μιας ειδικότητας μηχανικού και πολύ περισσότερο ότι απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που συντίθενται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ειδικοτήτων μηχανικών.
Για αυτό τον λόγο, ο νόμος προέβλεπε την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων με στόχο να αποκτούν όλες οι ειδικότητες μηχανικών κοινό γνωστικό πεδίο και μέσα από την διαδικασία των εξετάσεων να πιστοποιείται η ειδική γνώση που απέκτησαν, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν με επιστημονική κατάρτιση και γνώση τα καθήκοντα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Επιπλέον οι ορκωτοί λογιστές, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δεν ορίζονται μόνο από τα πτυχία, όπως και έως τώρα τα κατασκευαστικά και τα μελετητικά πτυχία των μηχανικών δεν καθοριζόντουσαν μόνο από τα πτυχία των πολυτεχνικών σχολών.

Αγνοούν ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι δημόσιο έγγραφο και ο ενεργειακός επιθεωρητής που εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό για λογαριασμό του κράτους, πρέπει να είναι πιστοποιημένος μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες διασφάλισης της ορθότητας, εγκυρότητας και ακρίβειας αυτού του δημοσίου εγγράφου. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πιστοποιεί, οπότε πρέπει να είναι διαπιστευμένος.
Ο μηχανικός με το πτυχίο της σχολής του και την επαγγελματική άδεια που του έχει χορηγήσει το οικείο επιμελητήριο, μπορεί να εκπονεί υπηρεσίες μηχανικού για λογαριασμό ενός ιδιώτη ο οποίος ιδιώτης πιστώνεται το αποτέλεσμα της δουλειάς του μηχανικού που έχει επιλέξει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικών υπηρεσιών.

Αγνοούν τη σοβαρότητα του ενεργειακού πιστοποιητικού ως δημόσιου εγγράφου που σε περίπτωση ύπαρξης ενός ανακριβούς και λανθασμένου ενεργειακού πιστοποιητικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δύναται να ακυρωθεί μια δικαιοπραξία αγοραπωλησίας ενός ακινήτου εξαιτίας του ανακριβούς ενεργειακού πιστοποιητικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρηματικά και διοικητικά πρόστιμα των εμπλεκόμενων.
Στις αιτιολογικές εκθέσεις των τροπολογιών αναφέρουν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση της παράτασης, διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Αυτό αποτελεί μια ανακριβή και αναληθής διατύπωση, διότι ουδέποτε και μέχρι σήμερα στην χώρα εφαρμόσθηκαν αυτού του είδους οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Εν κατακλείδι, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής υποκαθιστά κρατικό λειτουργό, με τα Πιστοποιητικά του γίνονται δικαιοπραξίες (αγοραπωλησίες) και επηρεάζεται η κτηματαγορά, με τα Πιστοποιητικά που εκδίδει καθορίζει και το είδος και το κόστος παρεμβάσεων σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια άρα και την αποτελεσματικότητα αυτών για τον ιδιώτη και για την εθνική και κοινοτική οικονομία και το περιβάλλον.

Τέλος, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που εισάγει στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργούν τη σωστή ή λανθασμένη βάση δεδομένων μέσω της οποίας χαράσσεται η αναγκαία εθνική και κοινοτική στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το συμπέρασμα που τελικά προκύπτει είναι ότι υπάρχει προχειρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος και εν τέλει το δίκαιο των ολίγων γίνεται βορά στο βωμό της δημαγωγίας και του λαϊκισμού από εξουσίες που αδιαφορούν για το πραγματικό και διαρκές Δημόσιο Συμφέρον.

 

Πηγη:b2green.gr