04.07.14

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προτάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων και ανακαινισμένων κτιρίων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας από πλευράς πόρων και της βελτίωσης των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων.

Μολονότι έχουν επιτευχθεί αξιοσημείωτες βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των κτιρίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 79% των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη θα ήθελαν να είναι σε θέση να συνεκτιμούν τις περιβαλλοντικές πτυχές όταν ενοικιάζουν ή αγοράζουν ακίνητα, ωστόσο παρά το γεγονός αυτό, λιγότερο από το 1% των κτιρίων στην Ευρώπη έχουν αξιολογηθεί από αυτή την άποψη, τονίζει η Επιτροπή.

Μαζί με τους ενδιαφερομένους και τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα πλαίσιο με περιορισμένο αριθμό δεικτών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, από ιδιωτικούς φορείς αλλά και από δημόσιες αρχές. Μια δημόσια διαβούλευση, το περασμένο έτος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο αυτό θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης για πιο φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια.

Η πρώτη δέσμη δεικτών αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε δύο έως τρία χρόνια. Στη συνέχεια, θα συλλέγονται πληροφορίες και σταδιακά θα υπάρχει αντίκτυπος για τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια. Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης την αγορά της ανακύκλωσης αποβλήτων δόμησης και κατεδαφίσεων, παρέχοντας περισσότερη υποστήριξη σε έργα έρευνας και επίδειξης, καθώς και με αυξημένη συνεργασία με τα κράτη μέλη προκειμένου η ανακύκλωση να γίνει πιο ελκυστική από οικονομική άποψη. –

 

ΠΗΓΗ: b2green.gr