19.08.13

Αναλυτικά, το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 52

Τροποποίηση άρθρου 9 του π.δ 100/2010 (Α΄ 177)

1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστηµα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) Να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος π.δ. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης».

2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναριθµούνται σε 7, 8, 9, 10.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί.»

ΠΗΓΗ: www.b2green.gr