Πιστοποιήσεις ISO

Iso_logo

Ο οργανισμός ISO (International Organization for Standardization)

O ISO είναι ένα δίκτυο από εθνικά ινστιτούτα προτύπων από 148 χώρες.

Φιλοσοφία προτύπων που αναπτύσσει:

1. Ισότιμη συμμετοχή μελών στην ανάπτυξη προτύπων
2. Προαιρετική εφαρμογή προτύπων
3. Ανάπτυξη προτύπων καθοδηγούμενη από απαιτήσεις αγοράς
4. Συγκατάβαση ενδιαφερομένων μερών για ανάπτυξη προτύπων, για διασφάλιση ευρύτερης εφαρμογής
5. Διεθνής συμμετοχή στην ανάπτυξη προτύπων

 Φιλοσοφία προτύπων ISO 9000
 για επιτυχία προϊόντων / υπηρεσιών

1. Ανταποκρίνονται σε καλά καθορισμένες ανάγκες, χρήση και σκοπό
2. Ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη
3. Συμμορφώνονται με πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμούς και νομοθεσία
4. Προσφέρονται σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές
5. Παραγωγή τους αποφέρει τελικά κέρδος

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας (ΣΔΠ)

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου,  αναλαμβάνει την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε τέσσερα (4) βήματα:

1.Σχεδιασμός ΣΔΠ (Φάκελος Τεκμηρίωσης)
2.Έλεγχος ΣΔΠ
3.Εφαρμογή ΣΔΠ
4.Διατήρηση και συνεχής βελτίωση ΣΔΠ

«Η ποιότητα δεν συμβαίνει κατά τύχη, πρέπει να προσχεδιαστεί» Joseph Juran.

Πιστοποίηση επιχειρήσεων με άλλα Πρότυπα ISO

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη,  λειτουργικών και αποδοτικών συστημάτων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, τα οποία θα αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης.

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της, θα αντιμετωπίζονται όλες οι δυσμενείς  επιπτώσεις από τον ανταγωνισμό και θα  διευρύνεται η κερδοφορία της,  όπως έχει εξακριβωθεί πρακτικά και σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων, με άλλα συνήθη Πρότυπα ISO σας παρέχουμε λίγες πληροφορίες:

1.  ISO 14001, πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου

Το πρότυπο αυτό είναι μέρος της σειράς διεθνών προτύπων ISO 14000 και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001 και ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Το EMAS (Eco Management & Audit Scheme),  είναι ένα κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου που περιλαμβάνει εξολοκλήρου το πρότυπο ISO 14001, αλλά προχωρά ακόμα περισσότερο θέτοντας επιπλέον απαιτήσεις από την επιχείρηση.

2.  ISO 22000, Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων [περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)].

3. OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801,  πρότυπα που καθορίζουν τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.Περιλαμβάνει την έννοια της ανάλυσης επικινδυνότητας εργασίας στην Βιομηχανία

 • Προσδιορισμός Πιθανών Βλαβών
 • Προσδιορισμός της Έκθεσης σε βλάβες
 • Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Συνολική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Καθορισμός Μέτρων για την Πρόληψη & Αποτροπή Κινδύνων, κ.λ.π.

Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) Εργασίας (Προσδιορισμός Πιθανών Κινδύνων, Καθορισμός Μέτρων για την Πρόληψη & Αποτροπή Κινδύνων, κ.λ.π.)

4. ISO 50001 : 2011 υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, σε όλους τους τομείς, να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά , μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας ( EnMS ), που παρέχει το πλαίσιο των απαιτήσεων ώστε μια επιχείρηση:

 • να χαράξει μια πολιτική για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας
 • να θέσει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την επιτυχία της πολιτικής
 • να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την βέλτιστη κατανόηση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση της ενέργειας
 • να μετρήσει τα αποτελέσματα
 • να εξετάσει πόσο καλά λειτουργεί η πολιτική
 • να βελτίωνεται συνεχώς μέσω της διαχείρισης της ενέργειας που χρησιμοποιεί κατά την λειτουργία της