Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η

 Η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ ηλεκτρολογικού ελέγχου είναι ένα απαραίτητο έγγραφο που πρέπει να έχει κάθε οίκημα πρώτα για να εξασφαλίσετε την δική σας ασφάλεια και μετά για να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε νόμιμα όπως εσείς θέλετε βάσει των ισχυόντων νομικών περιορισμών. Όπως είναι γνωστό από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που θα δέχεται η ΔΕΗ.

 Πώς θα το αποκτήσετε;

 Για να την αποκτήσετε θα πρέπει να εκδηλώσετε ενδιαφέρον είτε μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας, είτε τηλεφωνικά και θα διεξάγουμε τις ανάλογες ενέργειες για την έκδοσή του. Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης πραγματοποιείται αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση.

 Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, θα σας ενημερώσει και θα προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες. Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητη.

 Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.

 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

 • Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.

 • Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.

 • Ανάλυση της εγκατάστασης.

 • Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή εγκαταστάτη (και του σωματείου στο οποίο ανήκει, για την περίπτωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη).

 Το πιστοποιητικό στη συνέχεια παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης Δ.Ε.Η.

 Πότε είναι απαραίτητο;

 Η “Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη” (Υ.Δ.Ε.) είναι ένα απαραίτητο έγγραφο ειδικά για τις παρακάτω περιπτώσεις που θέλουμε:

 • Αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

 • Επ’ αύξηση ισχύος στην παροχής της ΔΕΗ.

 • Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ.

 • Απόκτηση καινούργιας παροχής από τη ΔΕΗ.

 Από την 1 Νοεμβρίου 2011 η ΝΕΑ Υ.Δ.Ε. θα είναι η μόνη δήλωση που θα δέχεται η ΔΕΗ.

 ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

 Για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) μιας μονοκατοικίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή σχετικού πολεοδομικού εγγράφου θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία με την ειδική σφραγίδα για τη ΔΕΗ (Ν. 1512/1985, Ν. 2242/1994, Εγκύκλιος 61/1985 κλπ), εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε κατά το στάδιο Α’.

2. Αντίγραφο Συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου Υ/Σ με τη ΔΕΗ, στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995).

4. Έγκριση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και συγκεκριμένα :

    • Θεώρηση της ΥΔΕ από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1994.

   • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου εάν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 31.12.1994 (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ. 1342/27.12.1996).

   • Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης έναρξης ή εγκαταστάσεων εσωτερικού της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για ακίνητα, που ανεγείρονται από Επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εάν η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2006 (Ν.3610/2007 και Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ 1008/2008).

5. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν.1080/80 και Ν.2130/93).

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου προμήθειας Η/Ε με την Εμπορία ή Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01) καθώς και η πληρωμή της προκαταβολής έναντι κατανάλωσης η οποία εξαρτάται από το είδος της παροχής και τα τετραγωνικά του ακινήτου.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από μηχανικούς ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους ή αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004.

Τα χρονικά διαστήματα του επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ε.Η.Ε ενδεικτικά είναι:

• κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,

• κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία,

• κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες και

• κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΕΗ

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημά της ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής:

• έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου

• την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)

• αποδεικτικό του ΑΦΜ σας

• νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσετε μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

• επικυρωμένη εξουσιοδότηση

• αστυνομική ταυτότητα

 

Ζητήστε Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η