Η Εταιρεία

Το Τεχνικό Γραφείο Καπάζογλου ιδρύθηκε το 1985 από τον Χρήστο Η. Καπάζογλου. Η έδρα του είναι στην Αθήνα δραστηριοποιείται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στον ελλαδικό χώρο.

Είμαστε ένας φορέας τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, παραγωγής και επίβλεψης τεχνικών έργων ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, μελέτης και σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τεχνικοοικονομικής συμβουλευτικής, με ανοικτή οργάνωση. Διατηρούμε συνέργιες με έμπειρους μηχανικούς, προμηθευτές υλικών και ειδικευμένα συνεργεία, με σκοπό την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της κάλυψης κάθε θετικής προσδοκίας των πελατών μας.

Ιδρυτές

Ο Χρήστος Η. Καπάζογλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Εργολήπτης Δημοσίων ‘Εργων, Η/Μ Εγκαταστάσεων από το 1974.

Ο Δημοσθένης Χ. Καπάζογλου, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π και Εργολήπτης Δημοσίων Έργων Η/Μ Εγκαταστάσεων από το 2004. Είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1ης τάξεως – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, Α1 τάξεως, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ’ΤΑΞΕΩΣ, με διαπίστευση μέσω εξετάσεων ΤΕΕ, και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με διαπίστευση μέσω επιμόρφωσης ΙΕΚΕΜ, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, εργοτάξια και τεχνικές υποδομές.

Η τεχνογνωσία και η συνέπεια είναι το κεφαλαιό μας

Συνέργιες

Μηχανικοί, υπεργολάβοι και συνεργαζόμενες εταιρείες κατασκευών και μελετών, περιβάλλουν (ανοικτή οργάνωση) το τεχνικό γραφείο, παρέχοντας τους απαραίτητους υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την έντεχνη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση του εκάστοτε έργου και μελέτης.

Προμηθευτές του εσωτερικού και του εξωτερικού, περιβάλλουν (ανοικτή οργάνωση) το τεχνικό γραφείο, παρέχοντας υλικοτεχνική κάλυψη σε μηχανολογικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, σε συνάρτηση με τις εκάστοτε προδιαγραφές των έργων.

ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ «ΠΥΡΗΝΑ»

Οι συνέργιες του ΤΓΚ γίνονται με εξειδικευμένα και έμπειρα άτομα και εταιρείες.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλες οι εταιρείες Ηλεκτρολογικού και Μηχανολογικού εξοπλισμού που φέρουν πιστοποιήσεις από επίσημους οργανισμούς ασφάλειας και προτυποποίησης και καλύπτουν τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου.

Kaptech-Open-Organization