Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), κατόπιν εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας, διενεργούνται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Η πιστοποίηση επιθεωρητών και η δυνατότητα έκδοσης ΠΕΑ, από τις 30/6/2014, υφίσταται, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης και εγγραφής σε μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών.

Ο Δημοσθένης Χ. Καπάζογλου είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής με Α.Μ ΥΠΑΠΕΝ: 138 και έχει διενεργήσει  πλέον των 700 ενεργειακών επιθεωρήσεων σε οικιακά και επαγγελματικά κτήρια.

Τί είναι και σε τί αποσκοπούν;

Τα ΠΕΑ των κτιρίων έχουν ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην πολιτική του ΥΠΑΠΕΝ, αλλά και για την ίδια την κτηματαγορά, καθώς κάθε κτίριο αποκτά «ενεργειακή ταυτότητα», στην οποία αποτυπώνονται τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη, καθώς ο πολίτης γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που ζει ή εργάζεται και μπορεί να εκτιμήσει και το λειτουργικό ετήσιο κόστος για τη θέρμανση και το δροσισμό. Ειδικότερα, με το ΠΕΑ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) και εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί εάν το κτίριο είναι ενεργοβόρο ή όχι (δηλαδή εάν απαιτεί πολλά χρήματα για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών του αναγκών, όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού και ο φωτισμός).

Σταδιακά αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα στην κτηματαγορά να προσαρμοσθεί ως προς την τιμή μίσθωσης ή πώλησης των ακινήτων, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, αλλά και ως προς την αντικειμενική αξία τους, ανάλογα με την κατάταξή τους σε ενεργειακή κατηγορία και στην Πολιτεία να γνωρίσει την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων της χώρας.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ζητήστε Ενεργειακή Επιθεώρηση

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, ανεξάρτητα της συνολικής επιφάνεια,  των βασικών κύριων χρήσεων (κατοικία , μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Ως κτίρια, νοούνται σύμφωνα με τον ν.4122/2013, οι κλειστοί χώροι στους οποίους η κατανάλωση ενέργειας,  αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους.

Νέα και Ριζικά Ανακαινιζόμενα:

Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

 • Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09.01.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη. Από 1/1/2016, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για κτίρια ή τμήματα κτιρίων, μικρότερα από 50m2.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», το οποίο δεν βρίσκεται σε εφαρμογή, σήμερα.

Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

H υποχρέωση για κάθε νέα μίσθωση, προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν.4342/2015, και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεως Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)».

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

 • Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών – προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους – και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες)
 • ειδικότερα, για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, προσωρινής χρήσης κτίρια, μνημεία, χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας) .

Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).

Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ;

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;

Το κόστος των Π.Ε.Α που εκδίδονται κατόπιν συλλογής στοιχείων, αυτοψίας και μελέτης από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ είναι σύμφωνο με την απελευθέρωση των αμοιβών των μηχανικών και το πλέον συνεπές της αγοράς.

Οι θεσμοθετημένες από την πολιτεία, αμοιβές για έκδοση Π.Ε.Α, πριν την απελευθέρωση των τιμών, ήταν:

 • Για περιπτώσεις κατοικιών:
  • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
  • Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα ): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ
  • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
 • Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία):
  • έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
  • πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ

Για την συλλογή στοιχείων, χρειαζόμαστε:

 • Κάτοψη (αν δεν υπάρχει γίνεται αποτύπωση)
 • Οικοδομική άδεια (απαραίτητη εάν το έτος έκδοσης της είναι >1983, προαιρετική εάν είναι <1983)
 • Έντυπα τακτοποίησης ημιυπαίθριου ή αυθαίρετου, εάν υπάρχουν.
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για την καταγραφή της επιφάνεια του ακινήτου)
 • Έντυπο καταχώρησης στο κτηματολόγιο, εφόσον υπάρχει.

Για την αυτοψία, χρειαζόμαστε:

 • Τα έντυπα για την συλλογή των στοιχείων
 • Πρόσβαση στον επιθεωρούμενο χώρο.
 • Πρόσβαση σε λεβητοστάσιο
 • Πρόσβαση στον χώρο τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα, εφόσον υπάρχει.
 • Πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, για την περίπτωση επαγγελματικών χώρων και εφόσον υπάρχουν τέτοια μηχανήματα.

Ζητήστε Ενεργειακή Επιθεώρηση