Σύνοψη της Εγκύκλιου ΕΟΔΥ (26635_23-04-2020) για τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Γενικές διευκρινίσεις

 • Η σύσταση που αφορά σε οικιακές μονάδες split unit μπορεί να εφαρμόζεται όπου υπάρχουν τοποθετημένα split units για μεμονωμένους χώρους π.χ γραφείο προσωπικού κ.α
 • Όπου αναφέρεται ο όρος «ΚΚΜ», για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκατεστημένες ΚΚΜ,  μπορείτε να αντικαταστήσετε τον όρο «ΚΚΜ» με τους όρους «σύστημα εξαερισμού» ή «εναλλάκτης εξαερισμού», ανάλογα τι συστήματα εξαερισμού είναι τοποθετημένα.

Στο τέλος,  παραθέτουμε ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της KAPTECH, με όλα τα δυνητικά συστήματα εξαερισμού που μπορούν να εγκατασταθούν σε εμπορικούς χώρους και χώρους συνάθροισης γενικότερα, ώστε να σε βοηθήσει να αποτυπώσετε ό,τι υπάρχει τοποθετημένο στις διάφορες εγκαταστάσεις και να δώσετε τις αντίστοιχες οδηγίες στους συντηρητές για ρυθμίσεις όπου χρειάζεται.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε ένα
δωμάτιο, επισημαίνονται τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση των  κλιματιστικών
μηχανημάτων σε κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό:

 • Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
  (ΚΚΜ)
 •  Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα
 •  Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο
  τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών)
 •  Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή
  τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον
  εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον
  είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους)
 •  Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής
  (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον
  εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
 •  Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία
  αναρρόφησης φρέσκου αέρα
 •  Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό
  δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της
  επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων)
 •  Oι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός
  λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με
  παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού
 •  Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή
  τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη
  ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου
 •  Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του
  εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με
  χαμηλότερη ταχύτητα · Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής
  υγρασίας
 •  Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο. Θα
  πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με μηχανικά
  μέσα (robots)
 •  Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου (split units) η
  αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης
  και συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών
  μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που
  αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.
 •  Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προστασίας της υγείας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 • Σύσταση στους χρήστες του κτιρίου να εκκενώνουν τις λεκάνες αποχωρητηρίου με
  κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω
  του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης
 • Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC). Στην
  περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του
  διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό
 •  Συστηματική λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των
  κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και από
  άλλους μικροοργανισμούς
 • Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται εκ νέου ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για
  τον συνεχή ή τουλάχιστον συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω
  ανοιγμάτων (παράθυρα, εξωτερικές θύρες) ακόμη και με παράλληλη χρήση
  κλιματιστικών μηχανημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

συστήματα εξαερισμού που δύναται να είναι τοποθετημένα σε ένα χώρο

Το σύστημα εξαερισμού μπορεί να αποτελείται από:

1. Μόνο ανεμιστήρα εξαερισμού (απόρριψη αέρα από τον χώρο) και ελεύθερη προσαγωγή νωπού (προσαγωγή αέρα στον χώρο μεσώ αεραγωγών και στομίων ή στομίων απ’ευθείας σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον). Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε 100% απόρριψη και αντίστοιχα προσαγωγή νωπού χωρίς δυνατότητα ρύθμισης. Το σύστημα ψύξης – θέρμανσης κανονικά είναι υπολογισμένο (υπερδιαστασιολογημένο)  για 100% απόρριψη.

2. Χωριστό ανεμιστήρα εξαερισμού (απόρριψη αέρα από τον χώρο) και ανεμιστήρα νωπού (προσαγωγή αέρα στον χώρο). Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε 100% απόρριψη και αντίστοιχα 100% προσαγωγή νωπού. Το σύστημα ψύξης – θέρμανσης κανονικά είναι υπολογισμένο (υπερδιαστασιολογημένο)  για 100% νωπό

3. Εναλλάκτης  εξαερισμού (περιέχει ανεμιστήρα απαγωγής και ανεμιστήρα προσαγωγής). Σε αυτή τη περίπτωση έχουμε 100% απόρριψη και αντίστοιχα 100% προσαγωγή νωπού. Όμως υπάρχει ο εναλλάκτης στον οποίο ανάλογα με τον τύπο (πλακοειδής, περιστροφικός κτλ) και την κατάστασή του, μπορεί να υπάρχει επαφή του αέρα απόρριψης με τον αέρα προσαγωγής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται by-pass του εναλλάκτη “heat exchanger” και η λειτουργία να γίνεται χωρίς να παρεμβάλλεται. Το σύστημα ψύξης – θέρμανσης κανονικά είναι θα πρέπει να είναι υπολογισμένο (υπερδιαστασιολογημένο)  για 100% νωπό και by-pass του εννλάκτη (δηλαδή χωρίς να πραγματοποιείται ανάκτηση θερμότητας.)

4. Κεντρική κλιματιστική μονάδα (ΚΚΜ). Μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα προκλιματισμού (προκλιματίζει τον αέρα που λαμβάνει τα λανθάνοντα φορτία του χώρου (εξαερισμός) – τα άμεσα φορτία μέσω άλλου συστήματος (π.χ fan – coil )ή ως μονάδα κλιματισμού (λανθάνοντα και άμεσα φορτία). Συνήθως έχει mixing box, όπου γίνεται ανάμειξη το αέρα ανακυκλοφορίας και του νωπού και ένα μέρος του αέρα απαγωγής απορρίπτεται. Στο mixing box πρέπει να γίνει ρύθμιση ώστε να υπάρχει 100% απόρριψη (δηλαδή 0% ανακυκλοφορία). Το σύστημα ψύξης – θέρμανσης κανονικά είναι υπολογισμένο (υπερδιαστασιολογημένο)  για 100% νωπό.

Σπανιότερα έχουν και εναλλάκτη, οπότε ισχύουν όσα ανάφερα προηγμένως για τον εναλλάκτη. Όμως δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση το by-pass  εναλλάκτη σε μια KKM γιατί ουσιαστικά πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρο το section.
Στις ΚΚΜ μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης της υγρασίας (ύγρανγη  – αφύγρανση του αέρα προσαγωγής). Η λειτουργία αυτή,  εφόσον έχουμε 100% προσαγωγή νωπού δεν υπάρχει πρόβλημα να λειτουργεί.