Συμβουλευτική Τεχνική και Οικονομική σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και ποιότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Το γραφείο σας παρέχει την σύγχρονη υπηρεσία της Τεχνικής και Οικονομικής Συμβουλευτικής, που έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό μιας δράσης για την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και χρήματος και την παροχή της συνολικά προσφορότερης λύσης για τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

Τα αντικείμενα συμβουλευτικής αφορούν σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και ποιότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών για όλο το φάσμα των υπηρεσιών του Τ.Γ.Κ.

Ο επιχειρηματικός (εμπορικός, βιομηχανικός, οικιακός) προβληματισμός σας καταγράφεται με ειδικό κατά περίπτωση ερωτηματολόγιο (καταγραφή παρούσας κατάστασης, οικονομικοί και χρονικοί περιορισμοί, ιδέες που σας έχουν προτείνει ή που έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας κ.α) και μέσω της τεχνογνωσίας μας και την κατά περίπτωση συμμετοχή ειδικευμένων συνεργατών, σας παρέχουμε εμπεριστατωμένα και καταγεγραμμένα την προσφορότερη λύση για εσάς.

Εν συνεχεία, μπορούμε να προγραμματίσουμε την εφαρμογή της προσφορότερης λύσης για εσάς (βλ. Υπηρεσία «Διαχείριση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων»).