Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου

Στις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και τη πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης – «Βιβλίο Παρατηρήσεων» – , το οποίο σελιδοποιείται κα θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφων των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας, βάσει των γενικών αρχών πρόληψης.

Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να τηρεί, ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή σοβαρών ατυχήματων και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και του Τ.Α. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων συμβάντων, καταχωρούνται στο «Βιβλίο Παρατηρήσεων»

Εν γένει, ο Τ.Α επιτελεί βοηθητικό έργο για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών υποχρεώσεων του εργοδότη.

Ειδικότερα ο Τ.Α:

  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού , προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Καθοριστικά για την παροχή και το κόστος των υπηρεσιών Τ.Α είναι ο κρίσιμος αριθμός των εργαζομένων και η κατηγορία επιχείρησης – εκμετάλλευσης – εργασίας.

Ο καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και το επίπεδο γνώσεων του Τ.Α εξαρτάται από τη κατηγορία επιχείρησης – εκμετάλλευσης – εργασίας.

Ο ελάχιστος χρόνος απάσχόλησης τεχνικού ασφαλείας καθορίζεται από τον αριθμό των εργαζόμενων και τη κατηγορία ένταξης της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ 294/88 και άρθρο 4, παράγραφος 3 του π.δ 17/96.

Ζητήστε Τεχνικό Ασφαλείας